JONG CD&V Genk

de officiële website van de Christelijk, Democratisch & Vlaamse Jongeren uit Genk

Okt-10-08

Yves Leterme Antwoordt

Posted by Jeroen

 1. Bankieren is geen taak van de overheid

 2. De belastingbetaler betaalt de rekening

 3. De kleine belegger staat in de kou

 4. Citibank: onzekerheid ingevolge problemen Lehman Brothers

 5. Het Beschermingsfonds

 

1.    Bankieren is geen taak van de overheid.

 
Dat de overheid tussenkomst om privé-bedrijven van de ondergang te redden is toch niet van meer van deze tijd en toch heeft de regering moeten ingrijpen om Dexia en Fortis te ondersteunen?  Waarom?

Het is inderdaad geen kerntaak van de overheid om zelf als bankier op de markt actief te zijn.  Toch is in uitzonderlijke omstandigheden een overheidstussenkomst te rechtvaardigen.  

De financiële orkaan die momenteel door Europa trekt en ook ons land zwaar treft, bracht enkele van onze belangrijkste financiële instellingen serieus in gevaar.  Een faillissement van deze banken is voor de spaarder, de klanten, het personeel en de belegger geen optie.  Ook het economisch leven van onze economie die bekend staat voor haar open karakter moet gevrijwaard blijven van dit ontij.

Daarom besliste de regering haar verantwoordelijkheid te nemen.  Uitgangspunt voor haar handelen waren de volgende:
 

 • De continuïteit van onze financiële instellingen verzekeren is de beste garantie om de belangen van de klanten, spaarders en aandeelhouders te veilig te stellen.
 • Geen enkele spaarder en klant van een Belgische bank mag in de kou blijven staan.
 •  Als elke betrokken partij zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen de inspanningen niet alleen gespreid worden maar ook volgehouden worden.  De regering waardeert dan ook de inspanningen van de Luxemburgse, Nederlandse en Franse regering,de Gewestregeringen alsook de institutionele aandeelhouders (Gemeentelijke Holding, Arcofin en Ethias).
 • Met een daadkrachtig optreden kan de overheid bijdragen tot het herstel van vertrouwen dat nodig is om de financiële markten weer normaal te laten werken.

2.    De belastingbetaler betaalt de rekening.

Wat betekent deze ondersteuning voor de federale begroting?

Om de redding van Fortis-bank/verzekeringen en Dexia mogelijk te maken investeerde de federale regering respectievelijk 9,4 mia euro (aankoop Fortis-aandelen) en 1 miljard euro (kapitaalsverhoging Dexia) of samen 10,4 mia euro.

Deze investering loopt via de Federale Investerings-en Participatiemaatschappij, die de toestemming kreeg dit bedrag te lenen.  De rentelast op dit bedrag komt ten laste van de begroting.  Voor 2009 gaat het om ruim 550 mio. 
Bovendien tikt met deze investering ook de staatsschuld opnieuw aan.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een investering, niet om lopende uitgaven.

De kostprijs van deze hele operatie zal pas binnen enkele jaren precies kunnen worden berekend precies omdat de overheid als tegenprestatie voor deze investeringen aandelen verwierf.  Deze aandelen zullen eenmaal de financiële markten opnieuw normaal functioneren ook de uitkering van dividenden mogelijk maken.  Op dat ogenblik kan de overheid de rentelast neutraliseren.

Vermits het bankieren ook geen kerntaak van de overheid is, kan de regering op het moment dat de aandelen een gunstige waarde hebben beslissen over te gaan tot de verkoop van haar aandelen.  De inkomsten uit deze verkoop zullen de overheidsschuld op dat moment versneld doen afnemen

 

3.    De kleine belegger staat volledig in de kou.

De Belgische overheid was tot voor enkele dagen geen aandeelhouder van Fortis, noch van Dexia. Omdat door de hevige crisis op de financiële markten twee van onze grootste banken over de kop dreigden te gaan, heeft de regering beslist meteen op te treden om het nakende faillissement tot elke prijs te voorkomen.

Daardoor kon ze de volledige bescherming waarborgen voor de deposito’s en de spaargelden van de klanten. Tevens heeft de regering daardoor de belangen van de werknemers optimaal gevrijwaard en onrechtstreeks, door het behoud van het bedrijf te verzekeren, ook de belangen van de aandeelhouders. Uit de keuze om prioritair de tegoeden bij de bank en de belangen van de werknemers te verzekeren, vloeide voort dat de regering rechtstreeks in zowel Fortis als Dexia moest participeren.

In het Fortis-dossier bleek dat een stabiele oplossing slechts mogelijk was wanneer een beroep werd gedaan op een financiële partner die zelf meteen de liquiditeit kon verzekeren.

Daarom heeft de regering beslist om 75% van haar participatie in te brengen in BNP Paribas. Deze bank heeft inmiddels ook aan het publiek haar engagement tegenover spaarders en werknemers bekendgemaakt.

Uiteraard heeft de regering ook aandacht voor de kleine aandeelhouders, al kan zij natuurlijk niet het verlies dekken dat zij geleden hebben ingevolge de malaise bij de Fortis-groep en de beurscrisis.

De regering heeft daarom beslist om, binnen haar mogelijkheden, een maximale inspanning te doen.

 

 • Zo zal zij de eventuele dividenden of meerwaarden die voortvloeien uit de inbreng van de participatie in BNP Paribas, na vergoeding van haar eigen intrestlasten en het risico dat ze heeft opgenomen, ter beschikking stellen van de Fortis-aandeelhouders. Er zal hierover een conventie worden gesloten met de Fortis Holding.
 • Daarnaast is het zo dat binnen Fortis-groep de vennootschap Fortis Insurance International behouden blijft en dat Fortis-groep voor 66% eigenaar wordt van een portefeuille gestructureerde producten met een waarde van 10,4 miljard euro.
 • Bovendien krijgt de Fortis-groep de opbrengst uit de verkoop van Fortis Insurance Netherland en Fortis Insurance Belgium.

Uit wat voorafgaat, blijkt dat de regering binnen haar beperkte mogelijkheden een maximale inspanning voor de kleine beleggers heeft gedaan. Hun aandelen zouden in geval van faillissement, dat zonder onmiddellijk optreden van de regering onafwendbaar was, volkomen waardeloos zijn geworden.

 

4. Citibank: onzekerheid ingevolge problemen Lehman Brothers

 
Heel wat mensen onderschreven bij Citibank een zogenaamde gestructureerde belegging met een kapitaalbescherming die hen garandeert dat ze op de vervaldag minstens het startkapitaal terugkrijgen. In de meeste gevallen wordt de waarborg verstrekt door Lehman Brothers. Nu die instelling het gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd, is heel wat onzekerheid ontstaan over de gevolgen hiervan voor de beleggers.

Uiteraard kan Citibank niet verantwoordelijk gesteld worden voor de ondergang van Lehman Brothers, die tot voor kort een gerespecteerde Amerikaanse zakenbank was.

De vraag rijst echter of Citibank de nodige zorgplicht in acht heeft genomen. Ging het, rekening houdend met uw persoonlijk beleggingsprofiel, om een passende belegging? Was er eventueel sprake van misleidende reclame?

Dat zijn prangende vragen waarop ook de Premier graag een antwoord zou krijgen. Hij heeft daarom op 30 september in het parlement aangekondigd dat hij de bevoegde minister zou vragen om de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie te belasten met een onderzoek.
Met het oog daarop worden momenteel alle klachten gebundeld.

Ter info geven we u nog mee dat u zelf uw geschil ook kosteloos kan voorleggen aan de betrokken gespecialiseerde instanties. Dat zijn in de eerste plaats de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen en in de tweede plaats de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.
 

 • Bij de Bemiddelingsdienst (de “Ombudsman”) kunt u schriftelijk terecht nadat u zich eerst gewend heeft tot de betrokken instelling (Citibank) en u langs deze weg geen genoegdoening heeft gekregen. De Ombudsman is te bereiken is op het volgende adres:

  Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen
  Belliardstraat 15-17, Bus 8
  1040 Brussel
  Tel. : +32 2 545 77 70
  Fax : +32 2 545 77 79
  E-mail : Ombudsman@OmbFin.be
  Website : www.ombfin.be

   

 • De Federale Overheidsdienst (FOD ) Economie is belast met het toezicht op de naleving van verschillende wetten die tot doel hebben de consumenten te beschermen en eerlijke handelspraktijken te garanderen. De FOD Economie ziet ook toe op de naleving van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument.

  Consumenten die slachtoffer menen te zijn van een onwettelijke

  praktijk kunnen schriftelijk klacht indienen bij het Algemeen Bestuur Controle en Bemiddeling. Op de website van de FOD Economie wordt daartoe een klachtenformulier ter beschikking gesteld.

  Algemeen Bestuur Controle en Bemiddeling
  Centrale diensten - FO
  WT C II
  Simon Bolivarlaan 30
  1000 Brussel
  Tel. : 02.277.54.85
  Fax : 02.277.54.52
  E-mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.be
  Website : www.economie.fgov.be

 

5. Het Beschermingsfonds
 

Het Beschermingsfonds komt tussenbeide als een kredietinstelling niet meer in staat is om haar verplichtingen na te komen. Het Beschermingsfonds waarborgt maximaal 20.000 euro per cliënt voor deposito’s (zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons op naam of op een effectenrekening). Elke medehouder (bijvoorbeeld man en vrouw) kan een vergoeding krijgen van maximaal 20.000 euro. Meer info hierover vindt u ook op http://www.beschermingsfonds.be

De Europese ministers van Financiën zijn op 7 oktober 2008 overeengekomen om spaardeposito’s voortaan tot 50.000 euro te waarborgen. De Belgische minister van Financiën  heeft bovendien aangekondigd dat ons land spaartegoeden zal garanderen tot 100.000 euro.

U hoeft zich echter niet blind te staren op de bescherming van het Beschermingsfonds. Belangrijker is het ondubbelzinnige engagement van de regering dat de overheid geen enkele bank failliet zal laten gaan en dat geen enkele klant van om het even welke Belgische bank in de kou komt te staan. Geen betere waarborg dan de continuïteit van de financiële instellingen!

Dat u geen seconde hoeft te twijfelen aan het engagement van de regering mag blijken uit haar kordate optreden bij Fortis en Dexia. Omdat door de hevige crisis op de financiële markten twee van onze grootste banken over de kop dreigden te gaan, heeft de regering beslist meteen op te treden om het nakende faillissement tot elke prijs te voorkomen.
Daardoor kon ze de volledige bescherming waarborgen voor de deposito’s en de spaargelden van de klanten. Tevens heeft de regering daardoor de belangen van de werknemers optimaal gevrijwaard en onrechtstreeks, door het behoud van het bedrijf te verzekeren, ook de belangen van de aandeelhouders.

Add A Comment

You must be logged in to post a comment.